Skocz do zawartości
Gość rudy51

MAGIX Samplitude Producer v11.0.0.0 (Update 08.06.2010)

Rekomendowane odpowiedzi

Gość rudy51

2vt4jt3.jpg

 

 

MAGIX Samplitude Producer - a complete set of tools for computer workstation, which is the basis of production, post-production and mastering studio. It includes standard features of any multitrack software - recording, editing, mixing, effects processing, etc., sound editing functions (not inferior in range and power of a specialized audio editor), support for advanced multimedia formats, allows to work with some of them directly without intermediate conversion.

MAGIX Samplitude Producer allows mixed by mastering (or separately downloaded) material - from editing and processing before counting CD-tracks, and straight from the desktop window of the project to burn audio-CD, in full accordance with the standard Red Book.

It justifies its high-sounding title, this version MAGIX Samplitude Producer really cope with such producers' tasks, such as support for the work not only with the audio, but with MIDI, and even with the video. A possibility to reduce the audio material in formats Surround Sound (both traditional two-channel and six channel 5.1) expands the already narrow horizons of application programs. Multi-input portion MAGIX Samplitude Producer is able to simultaneously work with 999 mono-or stereotrekami. Virtual mixer allows you to send signals to the same number of additional buses, which can be configured as promises or exits subgroups.

Audioyadro program though and records audio data in accordance with the title, that is, with a sampling frequency of 96 kHz and the bit to 24 bit (with 24-bit material presented in 32-bit floating-point), but it may work with the files at sampling rate up 192 kHz and bit depth to 32 bits. Due to its excellent digital processing algorithms using serial floating point calculations, and absolute phase stability, Samplitude can get amazingly transparent sound material, even after intensive editing and effects processing. In addition, optimization of the code of individual effects for real-time processor Pentium III / IV can significantly increase system performance.

 

As is known, MAGIX Samplitude Producer works with the data somewhat differently than do many other similar programs. "Own Way", on the one hand, allows for greater productivity, but on the other - complicates the process of development. It is, however, be noted: the developers have done everything possible to program interface was the most transparent.

Almost all the work in the MAGIX Samplitude Producer shall not physically audio fragments (for example, WAV-files), and linking to them. These links are placed in multi-channel virtual project (VIP) as objects (Objects), and are displayed in the frame. In addition to the "pictures" wave, the objects contain a variety of proprietary information, control the playback of files. Working with objects (ie, exercising assembly operations, editing, etc.), you change only this proprietary information - the original files remain intact. The very same result of operations is calculated Samplitude in real time, right when playing. In other words, the virtual objects of the project say the program, how and when to play audio files (or parts thereof, as the object may not necessarily contain the whole file, but its fragment). Further manipulation of objects, namely, fade, effects processing, mixing, etc., also cheated in real time. Samplitude allows you to do all the work from beginning to end entirely in nondestructive mode. This allows not only free to use the same files in multiple projects at once, and (most importantly) avoid trankeyta occurring at a constant saving material in a format of a lower number of digits between the operations of conversion.

 

Top of the best features MAGIX Samplitude Producer:

 

- Direct multi-track recordings

- First-class virtual instruments

- High-quality studio effects

- Professional mixing console

- Synchronous audio & MIDI editing

- Mastering suite for perfect sound

- Retroactive pitch correction

- Burn audio CDs (RedBook)

- Publish online directly

- Supports VST, ASIO, ReWire, DirectX

 

New features in MAGIX Samplitude 1911 Producer:

 

- Vandal SE: Guitar amplifier

- Essential FX: smart effects series

- Harmony agent: Displays chords

- Improved program interface

- Drum collection: with 200 drum sounds

- Better overview: Color tracks & objects

 

A set of tools included in the Content Pack 01:

 

- Atmos

- Beatbox 2

- Drum & Bass Machine

- LiViD - Little Virtual Drummer

- Rock alternative Vol. 2 (Soundpool)

- Soul 60's (Soundpool)

- Drumloop collection No. 1 (Soundpool)

- Tutorial videos

- Demo project

- Accompanying samples for auto jam sessions

 

A set of tools included in the Vita Content Pack 01:

 

- Acoustic drum Kit & percussion

- Acoustic guitar

- Acoustic percussion

- Acoustic piano

- Orchestral brass

- Orchestral strings

- Orchestral woodwinds

 

A set of tools included in the Vita Content Pack 02:

 

- Electric bass

- Electric guitar

- Electric piano

- Power chords

- Soundtrack percussion

- Vita demo project

 

System requirements:

For Microsoft Windows XP | Vista | 7

Minimum configuration:

Processor: Intel Pentium or AMD Athlon 1.2 GHz and up

RAM: 512 MB (1 GB recommended)

Hard drive space: 3 GB free

Graphics card: Resolution 1024 x 768

Sound playback: Full duplex 16-bit sound card or ASIO-enabled sound card (recommended)

DVD drive

Optional:

Burn CDs / DVDs with CD / DVD � R (W) recorder

MP3 export with Windows Media Player 10, or higher

Access to and publication on

www.skladanki.eu

and in MAGIX Online Services only with Internet connection and an up-to-date browser.

Note: Artist rights and ancillary publisher copyrights must be respected. Only non copy-protected audio CDs can be imported

 

Title: MAGIX Samplitude

Version: 11 Producer with Content Packs

Interface: English

Operating system: Windows XP / Vista / Seven

 

 

Tłumaczone przez google:

 

MAGIX Samplitude Producer - kompletny zestaw narzędzi do stacji roboczej komputer, który jest podstawą produkcji, postprodukcji i mastering studio. Zawiera standardowe funkcje oprogramowania wielościeżkowego - nagrywania, edycji, miksowania i przetwarzania efektów itp., funkcje edycji dźwięku (nie gorszy i mocy w zakresie specjalistycznej edytor audio), wsparcie dla zaawansowanych formatów multimedialnych, pozwala na pracę z niektórymi ich bezpośrednio, bez pośrednich konwersji.

MAGIX Samplitude Producer pozwala na opanowanie przez mieszany (lub pobrać oddzielnie) materiałów - od edycji i obróbki przed liczeniem CD-utwory, a prosto z pulpitu okno projektu do nagrywania audio CD, w pełnej zgodności ze standardem Red Book.

Uzasadnia ona wysokiej brzmiący tytuł, ta wersja MAGIX Samplitude Producer naprawdę poradzić sobie z zadań, takich producentów, takich jak poparcie dla pracy nie tylko z audio, ale z MIDI, a nawet film wideo. Możliwe jest ograniczenie materiału audio w formatach Surround Sound (zarówno tradycyjne, jak dwukanałowy i sześć kanałów 5.1) rozszerza już wąskie horyzonty aplikacje. Wielowejściowy część MAGIX Samplitude Producer jest w stanie jednocześnie pracować z 999 mono-lub stereotrekami. Wirtualny mikser pozwala wysyłać sygnały do tej samej liczby dodatkowych autobusów, które mogą być skonfigurowane jako obietnice lub wyjścia podgrup.

program Audioyadro choć zapisy audio i danych zgodnie z tytułem, to jest z częstotliwością próbkowania 96 kHz i 24 bit bit (24-bit materiał prezentowany w 32-bitowe zmiennoprzecinkowe), ale może współpracować z plików na częstotliwość próbkowania do 192 kHz i głębia bitowa do 32 bitów. Ze względu na doskonałą pomocą algorytmów przetwarzania cyfrowego seryjny obliczeń zmiennoprzecinkowych i absolutnej stabilności fazy, Samplitude można uzyskać niezwykle przejrzysty dźwięk materiału, nawet po intensywnych edycji i przetwarzania efektów. Ponadto, optymalizacja kodu poszczególnych efektów w czasie rzeczywistym procesor Pentium III / IV może znacznie zwiększyć wydajność systemu.

 

Jak wiadomo, MAGIX Samplitude Producent współpracuje z danych nieco inaczej niż do wielu innych podobnych programów. "Own Way", z jednej strony, pozwala na większą wydajność, ale z drugiej - komplikuje proces rozwoju. Jest jednak zauważyć: deweloperzy zrobili wszystko, aby interfejs programu był jak najbardziej przejrzysty.

Prawie wszystkie prace w MAGIX Samplitude Producent nie fizycznie fragmenty audio (np. pliki WAV) i linkami do nich. Łącza te są umieszczane w wielu kanałów wirtualnych projektu (VIP) jako obiekty (obiekty) i wyświetlane są w ramce. W uzupełnieniu do "zdjęcia" fali, obiekty zawierają różnorodne informacje zastrzeżone, kontrola odtwarzania plików. tj. praca z obiektami (, wykonywaniu montażu, montaż, itd.), można zmienić tylko to informacje zastrzeżone - oryginalne pliki pozostają nienaruszone. Tego samego wyniku działań Samplitude jest obliczana w czasie rzeczywistym, w prawo, gdy do gry. Innymi słowy, wirtualny obiektów projektu twierdzą, że program, jak i kiedy do odtwarzania plików audio (lub ich części, obiekt nie musi zawierać cały plik, ale jego fragment). Dalszej obróbki obiektów, a mianowicie, fade, przetwarzanie efektów, miksowanie, itd., także oszukany w czasie rzeczywistym. Samplitude pozwala wykonać całą pracę od początku do końca w całości w trybie nieniszczących. Pozwala to nie tylko możliwość korzystania z tych samych plików w wielu projektach na raz, i (co najważniejsze) uniknięcia trankeyta występujące w stałej oszczędność materiału w formacie mniejsza liczba cyfr między operacji konwersji.

 

Najlepsze z najlepszych cech MAGIX Samplitude Producent:

 

- Bezpośrednie wielościeżkowe nagrania

- Najwyższej klasy instrumenty wirtualne

- Wysokiej jakości efekty studyjne

- Profesjonalny mikser

edycji - synchroniczne audio i MIDI

- Apartament na doskonały dźwięk Mastering

- Korekty z mocą wsteczną boisku

- Nagrywanie płyt audio CD (Redbook)

- Publikacja online bezpośrednio

- Obsługa VST, ASIO, ReWire, DirectX

 

Nowe funkcje w MAGIX Samplitude 1911 Producent:

 

- Vandal SE: wzmacniacz gitarowy

- Olejki FX: smart skutki serii

- Agent Harmony: Wyświetla akordy

- Ulepszony interfejs programu

- Kolekcja Drum: z 200 dźwięków perkusyjnych

- Lepszy przegląd: Color utworów i przedmiotów

 

Zestaw narzędzi zawartych w Content Pack 01:

 

- Atmos

- Beatbox 2

- Drum & Bass Machine

- Siny - Little Drummer Virtual

- Rock alternatywny obj. 2 (Soundpool)

- 60-Soul (Soundpool)

- Drumloop Kolekcja nr 1 (Soundpool)

- Tutorial wideo

- Prezentacja projektu

- Towarzyszenie próbek do jam sessions auto

 

Zestaw narzędzi zawartych w Vita Content Pack 01:

 

- Akustyczny zestaw perkusyjny i instrumenty perkusyjne

- Gitara akustyczna

- Akustyczne instrumenty perkusyjne

- Fortepian akustyczny

- Mosiądz Orchestral

- Orkiestrowe smyczki

- Orchestral dęte drewniane

 

Zestaw narzędzi zawartych w Vita Content Pack 02:

 

- Bas elektryczny

- Gitara elektryczna

- Fortepian elektryczny

- Akordów

- Perkusja Soundtrack

- Projekt demo Vita

 

Wymagania systemowe:

Dla systemu Microsoft Windows XP | Vista | 7

Minimalna konfiguracja:

Procesor: Intel Pentium lub AMD Athlon 1.2 GHz w górę i

RAM: 512 MB (zalecane 1 GB)

Miejsce na dysku twardym: 3 GB wolnego

Karta graficzna: rozdzielczość 1024 x 768

Odtwarzanie dźwięku: Full duplex 16-bitowa karta dźwiękowa z obsługą lub ASIO karty dźwiękowej (zalecane)

DVD

Opcjonalnie:

Nagrywanie płyt CD / DVD CD / DVD R (W) rejestrator

MP3 na wywóz z Windows Media Player 10 lub wyższy

Dostęp do publikacji i na

www.skladanki.eu

w MAGIX Online Services tylko z dostępem do Internetu i przeglądarkę aktualny.

Uwaga: Artysta i dodatkowych praw autorskich wydawcy muszą być zachowane. Nie tylko zabezpieczone przed kopiowaniem płyty audio mogą być przywożone

 

Tytuł: MAGIX Samplitude

Wersja: 11 Producent z Content Pack

Interfejsu: Angielski

System operacyjny: Windows XP / Vista / Seven

 

 

Rok: 2010

Waga: 2,51 GB

 

 

http://www.przeklej.pl/download/0017ik97223j2j6/magix-samplitude-producer-11-0-0-0-part01-rar

http://www.przeklej.pl/download/0017j956g23j2j6/magix-samplitude-producer-11-0-0-0-part02-rar

http://www.przeklej.pl/download/0017jl0mq23j2j6/magix-samplitude-producer-11-0-0-0-part03-rar

http://www.przeklej.pl/download/0017js03t23j2j6/magix-samplitude-producer-11-0-0-0-part04-rar

http://www.przeklej.pl/download/0017pr6nl23j2j6/magix-samplitude-producer-11-0-0-0-part05-rar

http://www.przeklej.pl/download/0017uh2bo23j2j6/magix-samplitude-producer-11-0-0-0-part06-rar

http://www.przeklej.pl/download/0017up20d23j2j6/magix-samplitude-producer-11-0-0-0-part07-rar

http://www.przeklej.pl/download/0017vb8cj23j2j6/magix-samplitude-producer-11-0-0-0-part08-rar

http://www.przeklej.pl/download/00181la5a23j2j6/magix-samplitude-producer-11-0-0-0-part09-rar

http://www.przeklej.pl/download/00182736723j2j6/magix-samplitude-producer-11-0-0-0-part10-rar

http://www.przeklej.pl/download/0018rv8nu23j2j6/magix-samplitude-producer-11-0-0-0-part11-rar

http://www.przeklej.pl/download/0018sc8gc23j2j6/magix-samplitude-producer-11-0-0-0-part12-rar

http://www.przeklej.pl/download/0018s90uc23j2j6/magix-samplitude-producer-11-0-0-0-part13-rar

http://www.przeklej.pl/download/0018sg5e223j2j6/magix-samplitude-producer-11-0-0-0-part14-rar

Edytowane przez rudy51
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie


×
×
  • Dodaj nową pozycję...